Tầm nhìn và Văn hóa doanh nghiệp

<Tầm nhìn>

"Chúng tôi đóng góp vào công cuộc xây dựng một xã hội phát triển hơn thông qua việc hỗ trợ khách hàng cải tiến sản phẩm (dịch vụ) và quy trình sản xuất."

Ý nghĩa tên của công ty AIMNEXT được bắt đầu từ chữ AIM (Mục đích), NEXT (Kế tiếp) với phương châm luôn tự vấn bản thân, hướng đến việc tạo ra những giá trị sáng tạo mới, tạo ra những sản phẩm mà chưa ai tạo ra và cống hiến cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nhận thức về sứ mệnh của mình và cố gắng tạo ra thành quả xác thực vượt ra khỏi những mục tiêu ban đầu như tên gọi của công ty.

<Văn hóa doanh nghiệp>

①Cam kết; ②Gắn bó dài lâu;  ③Tư duy đúng đắn - Chia sẻ chân thành; 
④Khác biệt; ⑤
Tinh thần đồng đội & Ý thức trách nhiệm;  ⑥Đúng việc - Đúng lúc - Nhanh chóng.