Quy định về Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Theo NĐ 157/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2018, từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng 2019 tăng bình quân 5.3% (so với NĐ 143 trước đó), cụ thể như sau.

 

Vùng 2018 2019 Tỷ lệ tăng
Vùng 1 3.980.000 VND 4.180.000 VND 5.0% (Tăng 200.000 VND)
Vùng 2 3.530.000 VND 3.710.000 VND 5.1% (Tăng 180.000 VND)
Vùng 3 3.090.000 VND 3.250.000 VND 5.2% (Tăng 160.000 VND)
Vùng 4 2.760.000 VND 2.920.000 VND 5.8% (Tăng 160.000 VND)

Tương ứng với việc tăng mức lương tối thiểu vùng này, Doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau:

  • Rà soát lại mức lương đang áp dụng
  • Rà soát thang bảng lương
  • Rà soát lại mức tiền lương tham gia BHXH
Thông tin chi tiết của Nghị định 157/2018/NĐ-CP , vui lòng tham khảo tại đây.