Khái quát

Dựa vào việc điều tra ý thức của nhân viên, liệt kê ra được những vấn đề trong hoạt động kinh doanh của tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực.

Niser ES (Khảo sát sự hài lòng của nhân viên của Trung tâm Năng suất Nhật Bản) là công cụ thực hiện điều tra ý thức nhân viên. Thông qua kinh nghiệm cung cấp dịch vụ điều tra cho các công ty đã có bề dày lịch sử trong việc đào tạo nhân viên, chúng tôi có thể hỗ trợ giúp khách hàng chọn lọc các hạng mục để thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực của công ty mình một cách hiệu quả.

Đối tượng  Nhân viên người Việt 
Ngôn ngữ Tiếng Việt 
Phương pháp thực hiện  Trả lời câu hỏi điều tra thông qua trang Web được thiết kế riêng.
(Có thể thực hiện trả lời trên giấy nhưng sẽ phát sinh thêm chi phí) 
Lĩnh vực điều tra  Câu hỏi xung quanh 3 chủ đề chính là “Công ty”, “Môi trường làm việc”
“Công việc”, được thiết kế để đánh giá từ 13 góc độ với 63 câu hỏi. 

Đặc điểm dịch vụ

01 Nắm bắt được điểm mạnh và điểm cần cải thiện của 3 chủ đề thông qua 63 câu hỏi được đánh giá từ 13 góc độ.

Dịch vụ được thực hiện dựa trên yêu cầu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, nhằm phản ánh kết quả điều tra về độ hài lòng của nhân viên. Dịch vụ này được thiết kế trong 63 câu hỏi đánh giá từ 13 góc độ khác nhau để bao quát được trên diện rộng các vấn đề trong 3 lĩnh vực “Công ty”, “Môi trường làm việc”, “Công việc”. Ngoài ra, đối với câu hỏi bổ sung được giới hạn trong phạm vi 5 câu.

02 Làm rõ vấn đề dựa trên việc xem xét kết quả điều tra từng thuộc tính của từng bộ phận, từng nhóm đối tượng.

Trong kết quả báo cáo, kết quả trả lời các câu hỏi điều tra được phân chia theo từng thuộc tính khác nhau như bộ phận/tuổi tác. Điều này giúp ta có thể nắm được sự khác biệt trong ý thức của tầng lớp nhân viên bên dưới cũng như tầng lớp quản lí, hay sự khác biệt giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận sản xuất để có thể thu gọn vùng đối tượng và lập kế hoạch/chính sách một cách cụ thể.

03 Nhanh chóng thu được kết quả điều tra nhờ thực hiện qua Web

Giúp khách hàng giảm bớt công sức và rút ngắn thời gian thực hiện nhờ vào việc điều tra và trả lời thông qua trang Web được thiết kế riêng. (Thời gian cho mỗi người thực hiện trả lời câu hỏi điều tra ước tính khoảng 5-10 phút/người). Việc này cũng giúp việc thực hiện điều tra được diễn ra một cách liên tục, không gián đoạn.

Bảng mẫu báo cáo

Xếp hạng tổng thể “Tiêu chuẩn đánh giá” và “Độ ảnh hưởng liên quan đối với độ hài lòng”

Nhờ vào việc phân hạng dựa trên 13 góc độ/quan điểm về mối quan hệ giữa độ hài lòng của nhân viên và tiêu chuẩn đánh giá, xác định được một cách hiệu quả tổng thể độ hài lòng của nhân viên.

Kết quả điều tra các tiêu chuẩn đánh giá giữa các thuộc tính 
(Ví dụ: kết quả điều tra giữa các bộ phận)

 

Nhờ vào việc biểu đồ hóa kết quả độ khác nhau giữa các thuộc tính được phân tích từ 13 góc độ/quan điểm, xác định được rõ ràng mục tiêu đối tượng cụ thể cần thực thi việc nâng cao độ hài lòng.