日本語 English

AIMNEXT

Professional training and consulting
Powering the future
AIMNEXT » Dịch vụ » Đào tạo và tư vấn » Đào tạo tại doanh nghiệp » Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất

Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất

Bạn đã chuẩn bị để trở thành một người quản lý sản xuất giỏi?

 • Bạn đã thấu hiểu tổng quan các nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng cần có của Bộ phận QLSX cũng như vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của 1 người quản lý sản xuất?
 • Bạn đã biết các phương pháp để lên kế hoạch, chỉ thị sản xuất và kiểm soát sản xuất hiệu quả và ổn định?
 • Bạn đã thấu hiểu các công cụ để cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm thời gian sản xuất?

Khóa học “Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất” sẽ giúp trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần có, tạo nền tảng vững chắc để bạn sẵn sàng trở thành một quản lý sản xuất giỏi.

Khóa học “Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất ”

★ 3 ngày – tổ chức tại công ty khách hàng ★

Đối tượng Trưởng phòng, giám sát của bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất và quản lý các bộ phận liên quan tại nhà máy (Phòng chất lượng, phòng kỹ thuật v.v.)
Phương pháp
đào tạo
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua các thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
Mục tiêu
 • Hiểu được kiến thức chung về quản lý sản xuất và vai trò, quyền hạn trách nhiệm của người Quản lý sản xuất.
 • Có khả năng tổ chức sản xuất bao gồm lên kế hoạch, tiến hành sản xuất và kiểm soát sản xuất một cách phù hợp.
 • Biết cách tiến hành cải tiến liên quan đến QCDSME
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Phần 1: Quản lý sản xuất là gì? Vai trò của QLSX

 • Sản xuất là gì?
 • Các mô hình và phương thức sản xuất
 • Công việc quản lý sản xuất là gì?
 • Vai trò của bộ phận QLSX và kỳ vọng từ lãnh đạo
 • Trách nhiệm và quyền hạn
 • Mục tiêu cơ bản của QLSX (KPI)
 • Chân dung của người QLSX giỏi

Phần 2: Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản của QLS X

 • Dự đoán nhu cầu và xác định mô hình sản xuất
 • Đánh giá nguồn lực:  4M.SWOT
 • (P) Lập Kế hoạch sản xuất  

- Các loại kế hoạch sản xuất
- Cách lập kế hoạch ngắn hạn: Tack time/ Lead time
- Đánh giá tính phù hợp : PERT/GUNT CHART
- Lưu ý khi lập của kế hoạch : Công đoạn “cổ chai”

 • (D) Tiến hành sản xuất ~ Quản lý QCDSE

- Quản lý công đoạn
- Quản lý điểm thay đổi
- Xử lý bất thường 

 • (C) Kiểm soát sản xuất

- Các mục kiểm soát, cách thức và lưu ý
- Giám sát tại hiện trường: :5W2H
- Triệt để báo cáo, trao đổi thông tin:  Hourenso

 • (A) Cải tiến liên tục

- 3 cải tiến chủ đạo của QLSX: QCD/WI/RACI/…
- Phát triển nguồn nhân lực : Job Rotation
- Các nội dung khác :  Tồn kho/NCC/Mieru-ka/4 Shyogen-hyo/KPI…

Phần 3: Xây dựng kế hoạch hành động

 

                                                                                               ※ Trình tự và chi tiết nội dung khóa học có thể thay đổi.

Tham khảo thêm

Pamphlet “Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất”

Đăng ký

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa học, khách hàng vui lòng liên lạc: