【Hội thảo】7/2019- Tp. Hà Nội -“Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.